Vi har en unik bredd i vårt angrepps-sätt, djupgående kunskap inom land-skapsanalys och fältinventering av kulturminnen liksom genuin platsledar-
kompetens från Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering. 

Arkeologicentrum är Sveriges mest anlitade kulturmiljökonsultföretag inför miljö- och tillståndsprövning enligt Miljöbalken. Vi har genomfört närmare 200 uppdrag inför vindkraftsutbyggnad och annan miljö- och tillståndsprövning.

Rätt kompetens garanterar resultat med korrekta bedömningar, vilket gör slutsatser och rekommendationer rättssäkra och hållbara till högsta instans. Alla kulturmiljöer är inte lika mycket värda. Vi värderar, baserat på ackumulerat kunskapskapital, antikvarisk praxis och gällande lagstiftning.

Vi hjälper dig att hitta rätt omfattning och ambitionsnivå för underlag för miljö- och tillståndsprövning i form av förstudier och utredningar. Vi assisterar vid överklaganden och domstolsförhandlingar. Vårt arbetsområde omfattar hela landet. 

Vi gör bland annat
• kulturmiljöutredningar
• landskapshistoriska analyser
• påverkansanalyser
• kulturmiljökonsekvensbeskrivningar
• sociala konsekvensbeskrivningar
• rennäringsstudier
• arkeologiska utredningar
• kultur- och naturvärdesbedömningar

• bebyggelsehistoriska och byggnadsantikvariska analyser

• kulturhistorisk fotogrammetri och fjärranalys, inkl. flygfotografering 

• samrådsunderlag och samrådshandlingar